» » » Seniors Without Borders
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6

Bliv aktiv i SuG

Er du interesseret i at bidrage, så meld dig ind i SuG. Din indsats gør en forskel!

305 Choya - Landsbyudvikling

Landsbyudvikling i Gambia

Choya er en landsby i Gambia med omkring 300 indbyggere.  Befolkningen tilhører Fulani stammen.  De var tidligere omvandrende nomader, og kvægdrift er stadig en hovednæringsvej.  Nu om dage de driver de også landbrug – mændene dyrker hirse og jordnødder og kvinderne dyrker ris.  Befolkningen er overvejende muslimsk.  Mange mænd har mere end en kone – men kvinderne har en rimelig fri og respekteret stilling. De fleste kvinder og mange mænd har ikke gået i skole og kan ikke læse, skive, eller regne, og de taler kun de lokale sprog, skønt engelsk er landets officielle sprog.  Der er nu almindelig skolegang, og i 2013 blev der bygget en skole for Choya og tre omliggende landsbyer.  Der er ikke elektricitet eller indlagt vand i området.  Levestandarden er lav; dog er der ikke tegn på nogen ekstrem nød.   

Projektet tog sin start i 2015 og er stadig i gang.  Vi arbejder med anlæg af vand, med støtte til skolegang, med at støtte landsbyens kvinder, og med at støtte det lokale selvstyre.

Vand:  Vi foretog i 2015 en vandboring i Choya med en pumpe drevet med solenergi og med vandledninger til vandhaner tæt ved alle boliger i landsbyen.  Det har frigjort kvinderne fra en stor arbejdsbyrde, og det rapporteres, at sundhedstilstanden, især for de små børn, er forbedret.  Senere har vi foretaget yderligere fire vandboringer i området, der forsyner yderligere syv landsbyer.  Vi har overdraget vandanlæggene til landsbyfællesskaberne med den klausul, at de skulle påtage sig vedligeholdelsen i mindst femten år og hvert år skulle spare et bestemt beløb op dertil og sætte på en bankkonto.  Vi har planer om at foretage flere vandboringer i området når midler dertil kan skaffes.  I mellemtiden moniterer vi, at aftalerne om vedligeholdelse og opsparing overholdes, og vi har udvidet nogle af de eksisterende anlæg.  Således har vi bygget offentlige toiletter, med vand, ved et trafikknudepunkt, og vi har anlagt kvægvandingsstationer i et nogle landsbyer.

Skole:  Vi har konstrueret et køkken ved skolen, så der kunne leveres skolebespisning, og vi har anskaffet skolemøbler.  Vi stiller månedligt et mindre beløb til rådighed for skolebestyrelsen, som de anvender til undervisningsmaterialer, til skolehaven, og til andre formål.  Vi samarbejder med den hollandske MRV-stiftelses, der er i gang med at udvide skolen med fire klasselokaler og med at udvide eller bygge skoler seks andre steder i området.

Støtte til kvinderne:  Vi har installeret maskineri til at afskalle og male hirse.  Derved spares kvinderne for et opslidende arbejde med at stampe hirsen.  Kvinderne betaler et mindre beløb for at få hirsen behandlet.  En del af indkomsten går til driftsomkostninger – diesel til generatoren og aflønning af operatører, og da en maskine for nyligt skulle udskiftes kunne kvinderne selv betale derfor ud af indkomsten.  Resten af indkomsten anvender kvinderne til små projekter.  De konstruerede en lille bygning, hvor et nærliggende hospital nu foretager konsultationer af mødre og børn.  Derudover bevilger kvinderne hinanden mikrofinansiering af deres egne projekter.

Vi har, i samarbejde med en lokal organisation, finansieret indretning af en grøntsagshave for kvinderne i Choya indhegning og anlagt vand, og vi er i gang med at indhegne og anlægge vand for endnu en grøntsagshave i landsbyen Jiroff.  Det er meningen, at kvinderne skal anvende nogle af grøntsagerne i husholdningen og derved forbedre ernæringen, og at de skal kunne sælge resten af grøntsagerne og derved hjælpe med familiens økonomi.

Et nyt tiltag er hjælp kvinderne til at forbedre risdyrkningen.  Der blev frigjort nogle penge ved salg af udstyr fra et tidligere projekt, og det blev bestemt, at kvinderne skulle disponere over det beløb (til skuffelse af mændene, der allerede havde et formål dermed.)  Kvinderne bestemte, at pengene skulle bruges til at forbedre deres rismarker.  I årenes løb er der vokset mange selvsåede træer op, som tager plads op, og som er hjem til flagermus, der æder risen, og markerne er ikke indhegnede, således at vilde dyr ofte ødelægger høsten.  Kvinderne ønsker træerne ryddet væk og brugt til at indhegne markerne, og så få markerne ordentligt pløjet med en traktor.  For at kunne gennemføre det må de spredte rismarker omlægges til et samlet område – det vil tage nogen tid at få aftalt, men vi håber at være klar efter høsten af den igangværende regntid og ris produktion.

 

Lokalt selvstyre:  Ifølge landets lov er det de regionale råd, der skal tage vare på landets udvikling og engagere befolkning i landets styrelse og politik.  Choya hører ind under Janjanbureh Area Council.  Det med det lokale engagement er der i en lang årrække ikke kommet så meget ud af.  Men efter præsidentskifte i 2017 og nyvalg til de regionale råd i 2018 er de nu en gruppe af rådsmedlemmerne, der går aktivt ind for åbenhed og gennemskuelighed i styret og for den lokale befolknings medbestemmelse.  Som en støtte i den retning har vi finansieret telefoner og WiFi på rådets kontor, så folk kan henvende sig til rådet, og til at fremme kommunikationen er vi i gang med at oprette en hjemmeside for Janjanbureh Area Council.

2017.08.23: Projektet søger interesserede som vil være med i projektet

Årsberetning 2017

Projektinformation

Projektnummer

Projektnummer: 305

Opdateret:
20. juli 2019 kl. 12:54

Projektansvarlig

Christian Jørgensen er projektansvarlig. Send en mail til Christian Jørgensen

Medlemmer

 • Irene Sørensen
 • Ragnhild Hansen

Status

Projektet er åbent for nye deltagere