» » » Seniors Without Borders
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6

Bliv aktiv i SuG

Er du interesseret i at bidrage, så meld dig ind i SuG. Din indsats gør en forskel!

Afdeling Midtjylland - Ledelsesmøde

13. juni 2018,

Referat af møde

Referat: Afdelingsmøde onsdag d. 13. juni 2018 kl. 10.00 -13.00

Folkestedet, Lokale 1.7

Tilstede: Anne Marie (AMF), Keld (KS), Poul(PGR),  Erna (EM).

Afbud fra: Bent (BF),Hans(HC). Referent: KS

 

Dagsordenspunkt

Aktivitet/Konklusion  

Ansv.

Referat

1.3 Økonomi

 

NYT??

Kvartalsregnskab forelægges- OK HC?

HC

 

 

Regnskab for 1. kvartal 2018 vil blive fremsendt til medlemmerne af afdelingsledelsen

1.4 Interne oplæg og kommunikation

Strategi for Afdeling Midt- og for SUG

Status og det videre arbejde i Midt

Svar på mails fremsendt til afdeling Midtjyllands mailadresse. BF vil kontakte webmaster

Hjemmeside og arkiv- organisering: beslutning på bestyrelsesmøde  12.06.18

AMF/ KS

 

 

BF

 

AMF

Afdelingen arbejder videre med strategiarbejdet.

På landsplan udvides strategipapiret med oplæg om handlinger fra afdelingerne

 

 

 

På næste møde orienteres nærmere om et Web-papir fremlagt på seneste bestyrelsesmøde

1.5

Eksterne henvendelser

Deltagelse i Frivillig Hovedstad 2018

AMF

På Frivilligbørsen 21.09. i Ridehuset søges etableret en stand med hjælp fra Mette, Per og Anne-Lena. AMF kontakter.

Under Folke Mødet i FO-Huset etableres et event 22. eller. 23. september, f.eks. med visning af filmen Pensionisternes udviklingsarbejde. (Ansv. EM og KS).

1.10

Medlemmer

Drøftelse af mulig registrering af medlemmer, der ønsker at deltage i administration og aktiviteter

 

KS

Med udgangspunkt i tilkendegivelser på intro møder for nye medlemmer etableres en liste over medlemmer med interesser indenfor administration og aktiviteter (markeder og formidling) af BF og KS. Listen videreudbygges med tilkendegivelser på temamøder – og videreudvikles

2.0: Projekter: 

 

Projektmulighed Ghana v. Rosemary Nyanney . Søger projektdeltagere

 

Søgning af medlemmer til projekter/ medlemmer søger deltagelse

Jfr gruppearbejde på temamøde d. 2. maj

AMF

 

 

KS

Der kan ikke foretages yderligere fra vores side.

 

 

Indgår i referat på næste møde,, jfr. pkt. 6.3

Interesserede formidles til ønskede projekter

2.2 Projekt ansøgninger og –godkendelser

1.Ansøgning om godkendelse af projektforslag ACC 3 Kenya jfr. mail d.14.05 fra amf

 

2.Ansøgning om godkendelse af projektforslag: Rays of Hope, Uganda ,jfr mail d. 22.05 fra amf

Se kommentarer fra Inge jfr mail d. 6.06 fra amf

3.Ansøgning om godkendelse af projektforslag i Kenya :  ESWID

mail fra amf d. 6.6.18

amf

 

 

AAC 3 i Kenya blev godkendt som SuG projekt under forudsætning og tilbagemelding

 

Rays of Hope blev godkendt som SuG projekt under forudsætninger og tilbagemelding

 

ESWID blev godkendt som SuG projekt under forudsætning om tilbagemelding

2.3

Særlig projektstøtte

 

Ansøgning om særlig projektstøtte til rejse til Uganda ifm  BIdiBIdi –projektet

Se mails d. 3. Maj fra amf

 

Drøftelse igen af regelsæt i bestyrelsen muligvis – info v. Amf

Opfølgning på St. Anne Skolen  -rapportering mail d. 16.05 .

AMF

Ansøgning fra projektet Bidi Bidi om særlig projektstøtte blev bevilget

 

 

 

Ikke aktuelt

 

Rapportering fra projektet St. Anne Academy, Kenya om anvendelsen af Særlig projektstøtte taget til efterretning under forudsætning.

3 Landsbestyrelsen

Strategi for SuG - status

Generalforsamling d. 28. maj

Bestyrelsemøde d. 12. juni

AMF

På mødet orienterede AMF kort om bestyrelsesmødet 12. juni.

Generalforsamlingen er tidligere omtalt.

Strategi kort omtalt under pkt. 1.4

4.1 Udvalg

Afdeling Midtjyllands repræsentation  i de stående udvalg er meldt ind -info

Kommunikationsudvalget

Økonomiudvalget

Projektudvalget

Supplement til Økonomiudvalget: Keld Skaaning

AMF

Afdeling Midtjyllands repræsentanter er:

 

Kommunikationsudvalget: BF og Per Søvsø

Økonomiudvalget: HC og suppleret af KS

Projektudvalget: Inge Bertelsen og Max Schrøeder

6.3   Temamøde

 

Temamøde d. 2. maj: We are the Future/CARC  og Together we can end HIV/Hope in Life, Kenya.

Evaluering

 

Tema møde 14. juni: Landbrug og skovdrift- ændres til SUG tema møde i Odense

Planlægning

Afdelingsledelsens deltagelse i temamøde

Temamøde d. 3. Oktober: BidiBidi -projektet

 

Temamøde d. 6. Dec . ønsker amf flyttet til 5. Dec

Seljtur på Århusbugten er aflyst i år. Kommer i 2019. Info fra Kjeld Holmboe.

 

Tidsramme for temamøder??

Alle

 

 

 

 

AMF

 

 

 

 

 

AMF

 

 

 

 

 

Alle

Temamødet 2. maj var vellykket med gode tilbagemeldinger fra gruppearbejde. Referat vil blive fremlagt på næste afdelingsmøde

 

 

 

Der er fin tilmelding til mødet i Odense. Offentliggørelsen har været fin.

 

 

 

Afdelingsformanden opfordrede til at hele afdelingsledelsen har fokus på at deltage i afdelingens temamøder

Temaet om bosættelserne i det nordlige Uganda skal dels være en præsentation af Bidi Bidi projektet (Ansv. Poul Krøijer) og det større perspektiv ved en ekstern kilde (Ansv. EM). Nyt tidsrum: kl. 17-19. Lokale udmeldes senere.

Temamødet (julemøde) flyttes til 10. december kl. 17-19. Tema journalistisk om udviklingsprojekter (Ansv. PGR). Lokale udmeldes senere.

 

 

 

To ovennævnte møder forsøges som gå-hjem møde kl. 17-19. Senere forsøges andre tidsrum

Evt.

 

 

 

 

 

Kommende bestyrelsesmøder:

Oplæg til LB skal være hos Forretningsudvalget v. Hanne Jacobsen senest 10 dage før LB møde

 

Afdelingsmøder i 2018 /referent. Lokale 1.7 på Folkestedet

7.februar 10.00-13.00/HC

7. marts 10.00-13.00/PGR

18. april 10.00-13.00/BF

13. juni 10.00-13.00/KS

15. august 10.00-13.00/HC

10. okt.  10.00-13.00/PGR

5. december 10.00-13.00/BF

Tilbage