» » » Seniors Without Borders
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6
  • kenburns6

Bliv aktiv i SuG

Er du interesseret i at bidrage, så meld dig ind i SuG. Din indsats gør en forskel!

Temadag i Odense for alle i SuG

14. juni 2018,

Invitation til temadagen samt referat af dagens arrangementer

Kære SuG medlem,

Kom til Temadag om land- og skovbrugsprojekter.
Det foregår den 14. juni 2018, klokken 10:00-15:30 i Frivilligcenter Bolbro,
Østre Stationsvej 15, 5000 Odense
 

 

Dagens program
10:00 – 10:30  Formiddagskaffe / te & velkommen   
10:30 – 11:00  Indlæg ved ”Farming 4 Life” /  Jens Silkjær
11:00 – 11:30  Indlæg ved Økologisk Landsforening / Per Rasmussen
11:30 – 12:00  Gruppearbejde (spørgsmål til de to indlægsholdere)
12:00 – 12:30  Plenum: Spørgsmål til indlægsholderne og debat 

12:30 – 13:30  Frokost 

13:30 – 14:00  Indlæg om “Advocacy to increase food security in the Sundarbans”
                        (Indien) / Karsten Schleiss & Peder Lund 

14:00 – 14:30 Indlæg om “Det grønne landbrugsbælte omkring byen Kankan” (Guinea)/Kim Petersen
14:30 – 15:00  Gruppearbejde (spørgsmål til de to indlægsholdere)
15:00 – 15:30  Plenum: Spørgsmål til indlægsholderne og debat
15:30               Tak for i dag

Yderligere information om de præsenterede projekter m.m:

Projektet fra Sundarbans i Indien kan ses i SuG Update fra 2016: http://www.seniorerudengraenser.dk/nyheder/sug-update-oktober-2016/
Økologisk Landsforening kan du læse mere om her: http://okologi.dk/
Projektet Farming 4 Life i Uganda kan ses på flg. Link: www.farming4life.com
Det grønne Landbrugsbælte omkring byen Kankan i Guinea kan du finde her: http://www.seniorerudengraenser.dk/blogs/projekter-i-region-midt/233-landbrugfoedevareforsyning/

Temadagens fokusområde
Indlægsholderne er blevet bedt om at fokusere på de faktorer (såvel de forventede som de uventede), som har indvirket på projekter. Herunder hvilke forholdsregler der typisk (fra starten) er taget for at undgå forventede risici – og hvordan uventede (såvel positive som negative) hændelser er blevet taklet efterfølgende.

Altså med andre ord, en liste over indlægsholderens gode råd og anbefalinger til projektmagere med ideer til landbrugs- eller skovbrugsprojekter. 

Opgaven i gruppearbejdet
Gruppearbejdet vil tage udgangspunkt i indlæggene og diskutere de råd og anbefalinger der er givet – var de brugbare? / forståelige? / tilstrækkelige? … og / eller er der punkter, man gerne ser yderligere forklaret? Grupperne laver en (prioriteret) liste over spørgsmål … som de får lejlighed til at stille i den efterfølgende debat under ledelse af en ordstyrer. 

Desuden kan grupperne også komme med supplerende erfaringer fra deres egne projekter, i forbindelse med debatten. 

Praktiske oplysninger
Det koster 148,- kr. for formiddagskaffe med brød, frokostbuffet og eftermiddagskaffe med kage.
Desuden kan der købes drikkevarer. Deltagerne betaler selv forplejning, der er bestilt til alle tilmeldte. Der kan betales på stedet kontant eller med Mobil Pay.

 Der kan parkeres i ”skolegården” og på vejen udenfor Bolbro Brugerhus.

Tlmelding nødvendig senest den 6. juni
Deltagere fra SuG Midt og –Syd tilmelder sig til Erna Møller: erna.vagn@gmail.com. Anne Marie Flensted: annemarie.flensted@gmail.com er kontaktperson vedr. spørgsmål om temamødet.
Deltagere fra SuG Øst tilmelder sig Per Hartmann:
amphartmann@hotmail.com, som også er kontaktperson vedr. spørgsmål om temamødet.

På vegne af SuG afdelingerne i Øst, Syd og Midt
Anne Marie Flensted

 

 
PROGRAM

Temadag om land- og skovbrugsprojekter

 14. juni 2018 kl. 10-15:30

 Bolbro Brugerhus, Stadionvej 50, 5200 Odense

Temadagen havde samlet 23 deltagere inklusive inviterede oplægsholdere.

 Programmet var opdelt i to sessioner – henholdsvis formiddag og eftermiddag. Hver session bestod af to indlæg om konkrete landbrugsprojekter efterfulgt af diskussioner i fire grupper og med afsluttende spørgsmål til oplægsholderne og almindelig debat.

 Formiddagens to landbrugsprojekter blev begge præsenteret af inviterede gæster, henholdsvis Per Rasmussen , Økologisk Landsforening og Jens Silkjær / Erik G. Christensen, Farming4Life.
-----
 Økologisk Landsforening har implementeret projekter siden 2008 og arbejder nu i Uganda, Tanzania, Kenya, Zimbabwe og Bhutan.

 Projekterne implementeres udfra ”Farmer Family Learning Group” (FFLG) konceptet som er en videreudvikling af ”Farmer Field School” rådgivningsmodellen. FFLG arbejder med hele småbonde-familier (mand, kone og børn) i grupper af 15-30 familier. Med udgangspunkt i landbruget kan alle aspekter af livet iøvrigt behandles. I store træk er ideen at familierne lærer af hinanden hjulpet af projektets trænede (men ulønnede) facilitatorer. Resultaterne er imponerende – højere produktion, højere familieindkomst – og ikke mindst højere social kapital.

 Interesserede opfordres til at sætte sig indgående ind i FFLG principperne … f.eks. i dette dokument: https://www.twn.my/title/end/pdf/end15.pdf

 ---

 Jens Silkær (uddannet landmand) og hans kone startede ”Farming4Life” projektet i 2010 i Lira distrikt, som ligger i det midt-nordlige Uganda.

 Det er Åbenkirke i Herning, der financierer projektet og en lokal NGO (kirke) i Uganda der implementerer. Det forhold at der står kirkelige organisationer bag projektet har givet stor opbagning og tillid.

 I en landsby findes den dygtigste landmand. Han modtager en intensiv træning (et år) i effektive landbrugsmetoder og viderebringer sin viden til en organiseret gruppe af landmænd. Blandt disse findes igen den bedste … som uddannes og derefter danner sin egen gruppe … hvorfra den bedste …o.s.v.

 Der udvikles effektive dyrkningssystemer for de relevante afgrøder. Som et eksempel blev nævnt majsdyrkning. I tørtiden (hvor alle ellers slappede af) graves små plantehuller i et 75x60 cm forbandt. Når den første regn falder, fyldes alle huller med lidt kalk (eller aske) og gødning / kompost – dækkes med et lag jord, hvori sås tre majs. Marken dækkes derefter med 5 centimeter mulch (tørret græs / halm), som effektivt bremser ukrudtet og holder jorden fugtig (nedsat fordampning). Majsen finder let op gennem mulchen – og takket være den korrekte planteafstand, effektiv ukrudtsbekæmpning og god vandforsyning bliver høstudbyttet optimalt … og mange gange større end efter de traditionelle lokale metoder … og det med en mindre arbejdsindsats pr. arealindhed.

 Det kræves at alle deltagende landmænd er medlem af en landboforening – og kontingentet er sat så lavt, at alle let kan være med. Ideen er med tiden at udvikle landboforeningen til at kunne stå for rådgivningen.

 Ingen af de deltagende landmænd modtager betaling og der gives heller ikke nogen former for gavebistand. Det er eksemplets magt der driver værket … og arbejdet bærer lønnen i sig selv (stærkt forøgede udbytter).

 Interesserede kan finde flere oplysninger om Farming4Life projektet, f.eks. via www.farming4life.com

 ---

 Eftermiddagens to landbrugsprojekter var ”interne” SUG-projekter. De blev præsenteret af henholdsvis Kim Pedersen (Kankan, Guinea) og Karsten Schleiss (Sunderban, Indien).

 ”Det grønne landbrugsbælte omkring byen Kankan” er endnu ikke et egentligt landbrugsprojekt, men reelt en kort (oktober 2017 – juli 2018) forberedende fase, hvor en potentiel lokal partner skal findes og mulige projektaktiviteter definres.

 Den sandsynlige partner er et lokalt kooperativt med omkring 1000 medlemmer i landbyen Diankana  med omkring 4000 indbyggere nord for Kankan. Kooperativet består af mange grupper, der er organiseret omkring en fælles interesse / specialer (gartneri, biavl, kvægavl, behandling af ris o.s.v.). Jorden er frugtbar og klimaet favorabelt - og landbrugspotentialet er langt højere end det aktuelle niveau.

 Kooperativets medlemmer har foreslået en lang liste af mulige projektaktiviteter, som nu skal prioriteres og efterfølgende vurderes med henblik på et egentligt projektforslag.

 Interesserede kan finde yderligere oplysninger på SUG’s hjemmeside under : http://www.seniorerudengraenser.dk/blogs/projekter-i-region-midt/233-landbrugfoedevareforsyning/

 ---

 “Advocacy-to-increase-food-security-in-the-Sundarbans” projektet er et samarbejde mellem SUG og ”Indien Gruppen Fyn” og implementeres af en lokal NGO  (JGVK).

 Projektet arbejder med to grupper af landbrugsfamilier i fire landsbyer (otte grupper i alt) og benytter sig af RIPAT konceptet (Rural Initiative for Participatory Agricultural Transformation), som er udviklet af Rockwool Fonden. Se f.eks. https://www.rockwoolfonden.dk/projekter/ripat/

 Der arbejdes via ”lead-farmers” med diverse effektiviserings-aktiviteter bl.a. rotation af afgrøder / udnyttelse af dæmninger omkring damme til grøntsagsdyrkning / mulching / forbedret fodring af kreaturer / højtydende aquakultur …

 Interesserede kan finde flere oplysninger via SUG’s hjemmeside under http://www.seniorerudengraenser.dk/blogs/region-oests-projekter/414-advocacy-to-increase-food-security-in-the-sundarbans/

 ---

 Både formiddag og eftermiddag blev der diskuteret ivrigt i grupperne … og debatten udmøntede sig efterfølgende i interessante spørgsmål til oplægsholderne. Blandt de mange spørgsmål kan f.eks. nævnes:

 ·       Kan der ikke være en risiko for, at et projekt kommer til at ”splitte” et lokalsamfund mellem de familier som kommer med i projektet … og dem som ikke får chancen?

 ·       Den offentlige landbrugsrådgivning når ofte ikke effektivt ud til bønderne (fordi landbrugsrådgiverne er dårligt lønnede og kun har meget få midler til transport) … hvad kan man som projekt gøre for at udnytte denne ressource?

 ·       De gode ideer er måske ikke kendt i lokalsamfundet … så hvordan finder man og gør brug af dem?

 ·       Det er vigtigt, at man bliver enige om den RETTE kvalitet af de produkter der produceres –ikke den BEDSTE kvalitet, idet sidstnævnte kan medføre utilsigtede måde at agere på

 ·       Hvordan sikres den rigtige uddannelse af farmers- bl.a. af lead-farmers, som kan sprede viden til andre farmergrupper??

 ·       Hvorfor arbejde i et område (land / region / distrikt) hvis man (som SUG) ikke kan sproget og derfor har store problemer med at forstå og kommunikere?

 ·       Når en gruppe har lavet en liste over ”ønsker” (= potentielle aktiviteter) og eventuelt også har prioriteret ønskerne … er det så rimeligt at projektmagerne vælger projektets aktiviteter?

 ·       Fortalervirksomhed … for hvad? Hvad er det for værdier vi i SUG værdsætter?

 ·       Hvis religionen er en vigtig kulturparameter … så er det måske en ide i et muslimsk samfund at lave et samarbejde med den lokale imam?

 ·       Hvorfor ikke lave et fuldt integreret aquakultur-system … hvor gyllen fra dyreholdet ledes ned i dammen … med algevækst til følge … som er foder for fiskene … og slammet fra dammen føres til marken … som producerer foder til dyrene…. ?

-----

 Der var stor interesse for at sikre, at viden fra temadagen ikke blev glemt. Der var ønske om, at der blev dannet en interessegruppe/netværk vedr. temaet landbrug.

Det blev aftalt, at bestyrelsen vil drøfte mulighed for at etablere en blog/anden mulighed på nettet/hjemmesiden, således at de deltagende fremover kan chatte /udveksle erfaringer/skabe kontakter mellem hinanden.

 Som afrunding på mødet vil blive fremsendt via mail referat, ppt fra Økologisk Landsforening og deltagerliste til alle deltagerne, som derved får mailadresserne til hinanden. Referatet vil desuden blive lagt på hjemmesiden i kalenderen.

 D. 18.06.2018

 Per Hartmann og Anne Marie Flensted 

 

Tilbage