» » » Seniors Without Borders
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6
 • kenburns6

Bliv aktiv i SuG

Er du interesseret i at bidrage, så meld dig ind i SuG. Din indsats gør en forskel!

Opsamling fra temadagen om land- og skovbrugsprojekter

19. juni 2018

14. juni 2018 kl. 10-15:30 Bolbro Brugerhus, Stadionvej 50, 5200 Odense
 
Temadagen havde samlet 23 deltagere inklusive inviterede oplægsholdere.
 
Programmet var opdelt i to sessioner – henholdsvis formiddag og eftermiddag. Hver session bestod af to indlæg om konkrete landbrugsprojekter efterfulgt af diskussioner i fire grupper og med afsluttende spørgsmål til oplægsholderne og almindelig debat.

Formiddagens to landbrugsprojekter blev begge præsenteret af inviterede gæster, henholdsvis Per Rasmussen , Økologisk Landsforening og Jens Silkjær / Erik G. Christensen, Farming4Life.
---

Økologisk Landsforening

har implementeret projekter siden 2008 og arbejder nu i Uganda, Tanzania, Kenya, Zimbabwe og Bhutan. Projekterne implementeres udfra ”Farmer Family Learning Group” (FFLG) konceptet som er en videreudvikling af ”Farmer Field School” rådgivningsmodellen. FFLG arbejder med hele småbonde-familier (mand, kone og børn) i grupper af 15-30 familier. Med udgangspunkt i landbruget kan alle aspekter af livet iøvrigt behandles. I store træk er ideen at familierne lærer af hinanden hjulpet af projektets trænede (men ulønnede) facilitatorer. Resultaterne er imponerende – højere produktion, højere familieindkomst – og ikke mindst højere social kapital.
 
Interesserede opfordres til at sætte sig indgående ind i FFLG principperne … f.eks. i dette
---

Farming4Life

Jens Silkær (uddannet landmand) og hans kone startede ”Farming4Life” projektet i 2010 i Lira distrikt, som ligger i det midt-nordlige Uganda. Det er Åbenkirke i Herning, der financierer projektet og en lokal NGO (kirke) i Uganda der implementerer. Det forhold at der står kirkelige organisationer bag projektet har givet stor opbagning og tillid.
I en landsby findes den dygtigste landmand. Han modtager en intensiv træning (et år) i effektive landbrugsmetoder og viderebringer sin viden til en organiseret gruppe af landmænd. Blandt disse findes igen den bedste … som uddannes og derefter danner sin egen gruppe … hvorfra den bedste …o.s.v.
 
Der udvikles effektive dyrkningssystemer for de relevante afgrøder. Som et eksempel blev nævnt majsdyrkning. I tørtiden (hvor alle ellers slappede af) graves små plantehuller i et 75x60 cm forbandt. Når den første regn falder, fyldes alle huller med lidt kalk (eller aske) og gødning / kompost – dækkes med et lag jord, hvori sås tre majs. Marken dækkes derefter med 5 centimeter mulch (tørret græs / halm), som effektivt bremser ukrudtet og holder jorden fugtig (nedsat fordampning). Majsen finder let op gennem mulchen – og takket være den korrekte planteafstand, effektiv ukrudtsbekæmpning og god vandforsyning bliver høstudbyttet optimalt … og mange gange større end efter de traditionelle lokale metoder … og det med en mindre arbejdsindsats pr. arealindhed. Det kræves at alle deltagende landmænd er medlem af en landboforening – og kontingentet er sat så lavt, at alle let kan være med. Ideen er med tiden at udvikle landboforeningen til at kunne stå for rådgivningen. Ingen af de deltagende landmænd modtager betaling og der gives heller ikke nogen former for gavebistand. Det er eksemplets magt der driver værket … og arbejdet bærer lønnen i sig selv  (stærkt forøgede udbytter).
 
Interesserede kan finde flere oplysninger om Farming4Life projektet, f.eks. via www.farming4life.com
---

SuG Projekter

Eftermiddagens to landbrugsprojekter var ”interne” SUG-projekter. De blev præsenteret af henholdsvis Kim Pedersen (Kankan, Guinea) og Karsten Schleiss (Sunderban, Indien).
Det grønne landbrugsbælte omkring byen Kankan” er endnu ikke et egentligt landbrugsprojekt, men reelt en kort (oktober 2017 – juli 2018) forberedende fase, hvor en potentiel lokal partner skal findes og mulige projektaktiviteter defineres. Den sandsynlige partner er et lokalt kooperativt med omkring 1000 medlemmer i landbyen Diankana med omkring 4000 indbyggere nord for Kankan. Kooperativet består af mange grupper, der er organiseret omkring en fælles interesse / specialer (gartneri, biavl, kvægavl, behandling af ris o.s.v.). Jorden er frugtbar og klimaet favorabelt - og landbrugspotentialet er langt højere end det aktuelle niveau.
Kooperativets medlemmer har foreslået en lang liste af mulige projektaktiviteter, som nu skal prioriteres og efterfølgende vurderes med henblik på et egentligt projektforslag. 
 
Interesserede kan finde yderligere oplysninger på SUG’s hjemmeside under : 
www.seniorerudengraenser.dk/blogs/projekter-i-region-midt/233-landbrugfoedevareforsyning/
---
 
“Advocacy-to-increase-food-security-in-the-Sundarbans” projektet er et samarbejde mellem SUG og ”Indien Gruppen Fyn” og implementeres af en lokal NGO (JGVK).
Projektet arbejder med to grupper af landbrugsfamilier i fire landsbyer (otte grupper i alt) og benytter sig af RIPAT konceptet (Rural Initiative for Participatory Agricultural Transformation), som er udviklet af Rockwool Fonden. Se f.eks. https://www.rockwoolfonden.dk/projekter/ripat/
Der arbejdes via ”lead-farmers” med diverse effektiviserings-aktiviteter bl.a. rotation af afgrøder / udnyttelse af dæmninger omkring damme til grøntsagsdyrkning / mulching / forbedret fodring af kreaturer / højtydende aquakultur  
 
---

Mange interessante spørgsmål til debat

Både formiddag og eftermiddag blev der diskuteret ivrigt i grupperne … og debatten udmøntede sig efterfølgende i interessante spørgsmål til oplægsholderne. Blandt de mange spørgsmål kan f.eks. nævnes:
 • Kan der ikke være en risiko for, at et projekt kommer til at ”splitte” et lokalsamfund mellem de familier som kommer med i projektet … og dem som ikke får chancen?
 • Den offentlige landbrugsrådgivning når ofte ikke effektivt ud til bønderne (fordi landbrugsrådgiverne er dårligt lønnede og kun har meget få midler til transport) … hvad kan man som projekt gøre for at udnytte denne ressource?
 • De gode ideer er måske ikke kendt i lokalsamfundet … så hvordan finder man og gør brug af dem?
 • Det er vigtigt, at man bliver enige om den RETTE kvalitet af de produkter der produceres –ikke den BEDSTE kvalitet, idet sidstnævnte kan medføre utilsigtede måde at agere på
 • Hvordan sikres den rigtige uddannelse af farmers- bl.a. af lead-farmers, som kan sprede viden til andre farmergrupper??
 • Hvorfor arbejde i et område (land / region / distrikt) hvis man (som SUG) ikke kan sproget og derfor har store problemer med at forstå og kommunikere?
 • Når en gruppe har lavet en liste over ”ønsker” (= potentielle aktiviteter) og eventuelt også har prioriteret ønskerne … er det så rimeligt at projektmagerne vælger projektets aktiviteter?
 • Fortalervirksomhed … for hvad? Hvad er det for værdier vi i SUG værdsætter? 
 • Hvis religionen er en vigtig kulturparameter … så er det måske en ide i et muslimsk samfund at lave et samarbejde med den lokale imam?
 • Hvorfor ikke lave et fuldt integreret aquakultur-system … hvor gyllen fra dyreholdet ledes ned i dammen … med algevækst til følge … som er foder for fiskene … og slammet fra dammen føres til marken … som producerer foder til dyrene…. ?
---

Opretttelse af netværk om landbrug

Der var stor interesse for at sikre, at viden fra temadagen ikke blev glemt. Der var ønske om, at der blev dannet en interessegruppe/netværk vedr. temaet landbrug.
Det blev aftalt, at bestyrelsen vil drøfte mulighed for at etablere en blog/anden mulighed på nettet/hjemmesiden, således at de deltagende fremover kan chatte /udveksle erfaringer/skabe kontakter mellem hinanden.
 
Som afrunding på mødet vil blive fremsendt via mail referat, ppt fra Økologisk Landsforening og deltagerliste til alle deltagerne, som derved får mailadresserne til hinanden. Referatet vil desuden blive lagt på hjemmesiden i kalenderen.
 
D. 18.06.2018
Per Hartmann og Anne Marie Flensted